Branch information

Kawagoe Branch Office

e-cube home techno Kawagoe Branch

Postal Code 350-0022
991-1 Konakai,Kawagoe-shi,Saitama,JAPAN
Phone 049-235-0127

Kawajima Branch Office

e-cube home techno Kawajima Branch

Postal Code 350-0153
296-1 Iijima,Kawajima-machi,Saitama,JAPAN
Phone 049-297-5025

Logistics Center Kawagoe

e-cube home techno Logistics Center Kawagoe

Postal Code 350-0022
986 Konakai,Kawagoe-shi,Saitama,JAPAN
Phone 049-235-0127